اسپری رنگ گلریز، اسپری رنگ روغنی بر پایه رزین الکید است.

زمان خشک شدن سطحی بعد از اسپری 6 ساعت و زمان خشک شدن کامل 24 ساعت است. روی فلز، چوب، گچ و سطوح مختلف قابل استفاده است.

قبل از استفاده اسپری را 5 دقیقه تکان دهید.

فیلتر محصولات
1 - 9 از 14
1 - 9 از 14